Ще се справите с нашето приложение.
Изтегли

Търговски условия на онлайн магазина ZOOT.bg

 1. Уводни разпоредби

1.1.Настоящите търговски условия (нататък само „търговски условия“) на търговското дружество Digital People, a.s. (Диджитал Пийпъл, а.с.), със седалище Rozkošného 1058/3, Smíchov, 150 00 Praha ИК: 28197071, вписано в търговския регистър, воден в Градски съд Прага, отдел В (бе), партида 12855 (нататък само „продавач“) уреждат, съгласно разпоредбите на § 1751 ал. 1 от закон № 89/2012 от Код., граждански кодекс (нататък само „граждански кодекс“), взаимните права и задължения на договорните страни, възникнали във връзка или въз основа на договор за покупка (нататък само „договор за покупка“), сключен между продавача и друго физическо лице (нататък само „купувач“) посредством онлайн магазина на продавача. Онлайн магазинът се поддържа от продавача на уеб страница, разположена на интернет адрес ZOOT.bg (нататък само „уеб страница“), и то посредством уеб портал (нататък само „уеб портал на магазина“).

1.2.Търговските условия не се отнасят за случаи, при които лицето, което възнамерява да купува стока от продавача, е юридическо лице или лице, което действа при поръчката на стоки в рамките на предприемаческата си дейност или в рамките на своето самостоятелно упражняване на професия.

1.3.Разпоредби, които се отклоняват от търговските условия, могат да се споразумеят в договора за покупка. Отклоняващите се разпоредби в договора за покупка имат предимство пред разпоредбите на търговските условия.

1.4.Разпоредбите на търговските условия са неразделна част от договора за покупка. Договорът за покупка и търговските условия са съставени на български език. Договорът за покупка може да бъде сключен на български език.

1.5. Продавачът може да променя или да допълва текста на общите условия. Тази разпоредба обаче не засяга правоотношенията, произтичащи от индивидуални договори за покупка, сключени при валидност на предходна редакция на търговските условия, както и произтичащите от тях права и задължения, включително правата и задълженията, произтичащи от нарушаване на такива договори за покупка.

2. Потребителски профил

2.1.Въз основа на регистрация на купувача, извършена на уеб страницата, купувачът може да влиза в своя потребителски профил. От потребителския си профил купувачът маже да извършва поръчване на стоки (нататък само „потребителски профил“). От потребителския си профил купувачът може да поръчва стоки. С регистрацията на потребителски профил купувачът изразява съгласието си с настоящите търговски условия. Купувачът може също да поръчва стока без необходимост от регистрация, директно от уеб портала на магазина.

2.2. При регистрация в уеб сайта и при поръчка на стоки, купувачът е длъжен да въведе коректно и вярно всички данни. Купувачът е длъжен да актуализира данните, посочени в потребителския профил, при каквато и да е промяна в тях. Данните, предоставени от купувача в потребителския профил и при поръчка на стоки, се смятат за верни от продавача.

2.3. Достъпът до потребителския профил е защитен с потребителско име и парола. Купувачът е длъжен да пази тайна по отношение на информацията, необходима за достъп до потребителския му профил. С влизането в потребителския си профил купувачът се съгласява с настоящите търговски условия.

2.4.Купувачът няма правото да предоставя използването на потребителския си профил на трети лица.

2.5.Продавачът може да отстрани потребителски профил, преди всичко когато купувачът наруши задълженията се по договор за покупка (включително търговските условия).

2.6.Купувачът взема предвид, че потребителският му профил не е задължително да бъде непрекъснато достъпен, преди всичко с оглед на необходимата поддръжка на хардуерното и софтуерното оборудване на продавача, евентуално на необходимата поддръжка на хардуерното и софтуерното оборудване на трети лица.

3. Подаръчни ваучери и кодове за намаления

3.1. Подаръчните ваучери и кодовете за намаления дават право на купувача да използва намаление от покупната цена на стоката (в случай на подаръчен ваучер също и на намаление от разходите, свързани с доставката на стоката), включително данъка добавена стойност. Купувачът може да упражни намалението в рамките на сключването на отделни договори за покупка с продавача, като това става със задаване на кода, отбелязан на закупения подаръчен ваучер, респективно на  кода за намаление в поръчката (вж. чл. 4.4 от настоящите търговски условия). Това се отнася до електронни (виртуални) подаръчни ваучери и кодове за намаления, всеки от които дава право за намаление в определен размер и може да бъде ограничен в определено време на валидност. Следващи условия за прилагане на подаръчните ваучери и/или кодовете за намаление могат да бъдат регулирани от правила, посочени на уеб портала на магазина.

3.2.В случай че подаръчният ваучер и/или кодът за намаление е с ограничен период на валидност, купувачът е в правото си да приложи подаръчния ваучер или кода за намаление само преди изтичането им. Ако подаръчният ваучер и/или кодът за намаление не е използван преди изтичането на периода на валидността му, губи се правото на неговото прилагане, съответно правото за намаление от продажната цена на стоката, при това без компенсация (изплащането на намаления в пари, както и каквато и да е друга компенсация за неупотребената стойност на подаръчния ваучер и/или кода за намаление са изключени).

3.3. Подаръчният ваучер нито кодът за намаление не може (обратно) да се заменят за пари.

3.4. Подаръчният ваучер може многократно да се прилага чак до пълното изчерпване на размера на намаленията, за които подаръчният ваучер дава право на купувача. Подаръчният ваучер може да бъде приложен и за намалена стока. Подаръчният ваучер може да бъде приложен и за заплащане на (част) от разходите, свързани с доставката на стока.
Кодът за намаление може да се приложи само веднъж (еднократно). Правото на намаление, произтичащо от кода за намаление, може да се приложи само като намаление от продажната цена, а не като намаление от разходите, свързани с доставката на стока. Прилагането на кода за намаление е обусловено с покупката на стока за продажна цена в определен минимален размер.

3.5.В случай че подаръчният ваучер или кодът за намаление бъде употребен в разрез с условията за неговото прилагане, продавачът има право да откаже така приложения подаръчен ваучер и/или код за намаление и да се откаже от сключения договор за покупка.

4. Сключване на договор за покупка

4.1. Всички презентации на стоки, поместени в уеб портала на магазина, са с информативен характер и продавачът не е длъжен да сключва договор за покупка на тези стоки. Разпоредбите на § 1732, алинея 2 от гражданския кодекс не се прилагат. Всички данни за обхвата на задължението, поместени в уеб портала на магазина, са с информативен характер и продавачът не е длъжен да сключва договор за покупка относно тези стоки, с изключение на ситуациите, при които обвързващият характер на данните за обхвата на задължението се определя от задължителна правна разпоредба за защита на потребителите, по-специално както следва от разпоредбите на § 1822 от гражданския кодекс и предприемачът и потребителят изрично са се споразумели за определена специфика по различен начин.

4.2.Уеб порталът на магазина съдържа информация за стоки, включително и цени на отделните стоки. Цените на стоките за посочени с включен данък добавена стойност и всички свързани такси. Цените на стоките остават във валидност във времето, през което са поместени на уеб портала на магазина. С тази разпоредба не се засяга възможността на продавача да сключи договор за продажба при индивидуално договорени условия.

4.3.Уеб порталът на магазина съдържа също информация за разходите, свързани с опаковането и доставката на стоката. Информацията за разходите, свързани с опаковането и доставката на стоките, посочена на уеб портала на магазина, важи само за случаите, когато стоката е доставяна в рамките на територията на Република България.

4.4.За поръчка на стока купувачът попълва формуляр за поръчка в уеб портала на магазина. Формулярът за поръчка съдържа преди всичко сведения за:

4.4.1.поръчваната стока, нейния брой, цвят и размер (поръчваната стока купувачът „влага“ в електронната кошница за покупка в уеб портала на магазина),

4.4.2.данни за желания начин на доставка на поръчаната стока и начините за плащане на стоката,

4.4.3.информация за разходите, свързани с доставката на стоката (нататък общо само „поръчка“).

4.5. Преди да изпрати поръчката към продавача, купувачът има възможността да провери и промени данните, въведени от купувача в поръчката и с оглед на възможността купувачът да открие и поправи грешки, възникнали при въвеждане на данни в поръчката. Купувачът изпраща поръчката на продавача чрез натискане на бутона „завърши поръчката“ като същевременно потвърждава запознаването и съгласието си с настоящите търговски условия. Данните, посочени в поръчката, се считат за верни от продавача. Продавачът незабавно потвърждава получаването на поръчката, респективно уточняването ѝ, на имейл адреса на купувача, посочен в потребителския профил или в поръчката (нататък само „електронен адрес на купувача“).

4.6.Продавачът винаги има правото в зависимост от характера на поръчката (количество стока, размер на продажната цена, предполагаемите разходи за транспорт) да поиска от купувача допълнително уточнение и/или потвърждаване на поръчката (например писмено или по телефона).

4.7.Договорните отношения между продавача и купувача възникват с връчването на приемане на поръчката (акцептиране), което продавачът изпраща на купувача по електронна поща, като това става на адреса на електронната поща на купувача.

4.8.Купувачът дава съгласие за използването на дистанционни комуникационни средства при сключване на договор за покупка. Разходите, възникнали за купувача при използването на дистанционни комуникационни средства, свързани със сключването на договора за покупка (разходи за свързване към интернет, разходи за разговори по телефона), се поемат от купувача, при което тези разходи не се различават от неговата основна тарифа.

5. Цена на стоката и условия за плащане

5.1.Цената на стоката и евентуалните разходи, свързани с доставката на стоката по договора за покупка купувачът може да заплати на продавача по следните начини:

  • с наложен платеж на място, посочено от купувача в поръчката;
  • безкасово чрез платежна система;
  • безкасово с платежна карта, по всяко време чрез интернет апликация (платежен портал), чрез платежен терминал или в брой при куриера при получаване на стоката.

5.2.Заедно с продажната цена, купувачът е задължен да заплати на продавача и разходите, свързани с опаковането и доставката на стоката в договорения размер. Ако изрично не е казано друго, нататък се разбира продажна цена и разходи, свързани с доставката на стоката.

5.3.Продавачът не изисква от купувача авансово плащане или друго подобно плащане. С това не е засегнато разпореждането на чл. 5.6. от търговските условия във връзка със задължението да се плати предварително продажната цена на стоката.

5.4.В случая на плащане в брой или в случая на плащане с наложен платеж, продажната цена се плаща при получаване на стоката. В случай на безкасови плащания продажната цена е дължима в срок до 5 работни дни от сключването на договора за покупка, в противен случай поръчката ще бъде анулирана.

5.5.В случай на безкасово плащане купувачът е задължен да плати продажната цена заедно с посочване на променливия символ (подобен на „вид плащане“. – Б. пр.) на плащането. В случай на безкасово плащане задължението на купувача да плати продажната цена е изпълнено в момента на постъпването на съответната сума по сметката на продавача.

5.6.Във връзка с плащанията, извършени на базата на договор за покупка, продавачът е задължен да предаде на купувача данъчен документ – фактура. Продавачът е регистриран по закона за ДДС. Продавачът издава на купувача данъчен документ – фактура след заплащане на цената на стоката и я изпраща в електронен вид на електронния адрес на купувача.

5.7.Евентуалните намаления на цената на стоката, предоставяни на купувача от продавача не могат да се комбинират взаимно.

6. Отказ от договора за покупка – връщане на стока

6.1.Купувачът взема предвид, че съгласно разпоредбите на § 1837 от гражданския кодекс, освен другото, не може да се откаже от договор за покупка за доставка на стока, която е била изменена съгласно желание на купувача или персонално за него, от договор за покупка за доставка на стока, която подлежи на бързо разваляне, както и стока, която след доставката е безвъзвратно смесена с друга стока, от договор за покупка за доставка на стока в затворена опаковка, която потребителят е извадил от опаковката и по хигиенни причини не е възможно да се върне и от договор за покупка за доставка на звукови или картинни записи или компютърни програми, в случай че е нарушил първоначалната им опаковка. Козметиката, хранителните добавки, парфюмите и дрогериите могат да бъдат върнати само в оригиналната им, ненарушена опаковка, без следи от употреба.

6.2.Ако не се отнася до случая, посочен в чл 6. 1. или до друг случай, при който не може да се откаже от договора за покупка, купувачът в съгласие с разпоредбите на § 1829 ал. 1 от гражданския кодекс има право на отказ от договора за покупка без да посочва причини в рамките на четиринайсет (14) дни от получаването на стоките или в рамките на удължен срок от продавача в рамките на трийсет (30) дни, като в случай, че предмет на договора за покупка са няколко вида стоки или доставка на няколко части, този срок тече от датата на приемане на последната доставка на стоки. Отказът от договора за покупка трябва да бъде изпратен на продавача в срока, посочен в предходното изречение. За да се откаже от договора за покупка, купувачът може да използва предоставения от продавача примерен формуляр, който е приложение към общите условия, но това не е задължително. Ако купувачът (потребителят) се откаже от договора за покупка чрез посочения формуляр, продавачът ще потвърди приемането му от потребителя в текстов вид. Освен това купувачът може да изпрати отказ от договора за покупка на адреса на помещенията на продавача.

6.3.В случай на отказ от договора за покупка съгласно чл 6. 2.  от търговските условия, договорът за покупка се разваля от началото. Стоката трябва да бъде изпратена обратно на продавача в срок от 30 дни от деня на отказ от договора на адрес: Инаут Трейд ООД / Pactic / Frogman - 4116C, бул. Липник 106, 7000 Русе, България. Посоченият срок от 30 дни се смята за спазен, ако стоката е изпратена в този срок. Ако купувачът се откаже от договора за покупка, преките разходи, свързани с връщането на стоката на продавача, са за сметка на купувача, включително и в случая, когато стоката, поради нейния характер, не може да бъде върната с обичайна пощенска услуга.

6.4. При отказ от договора съгласно  чл. 6.2. от търговските условия, продавачът ще върне средствата, получени от купувача, в рамките на четиринадесет (14) дни след отказа на купувача от договора за покупка, по същия начин, по който продавачът ги е получил от купувача. Ако плащането е извършено чрез безкасово плащане с платежна карта, с потвърждаването на тези условия купувачът се съгласява, че продавачът ще му върне средствата чрез безкасов превод по сметката, към която е свързана платежната карта. Продавачът може да върне средствата на купувача чрез безкасов превод по сметка, ако купувачът се съгласи с това (или го поиска сам, особено чрез формуляра за отказ) и не възникнат за купувача допълнителни разходи. Ако купувачът се откаже от договора за покупка, продавачът не е длъжен да върне получените средства на купувача, преди купувачът да му върне стоката или да докаже, че е изпратил стоката на продавача.

6.5.Ако купувачът избере друг, различен от най-евтиния начин за доставка на стоката, който предлага продавачът, продавачът връща на купувача разходи за доставка на стока въз основа на сключения договор за покупка в размер, отговарящ на най-евтиния предлаган начин за доставка на стоката (освен личното получаване).

6.6.Купувачът отговаря само за понижаването на стойността на стоката в резултат на разпореждане със стоката по начин, различен от необходимия за запознаване с характера и особеностите на стоката, включително с нейната функционалност. Правото на компенсация на щетите, възникнали на стоката, продавачът може да прихване едностранно срещу правото на купувача за връщане на продажната цена. За връщането на (част от) продажната цена на купувача (потребителя) и за прихващането, и за фактите относно понижаване на стойността на стоката продавачът информира купувача (потребителя) с текст.

6.7.Ако след възникване на договора за покупка настъпи ситуация, заради която не е възможно да бъде доставена поръчаната стока (например стоката е повредена, няма я на склад и др.), продавачът има право на отказ от договора за покупка. В такъв случай продавачът връща на купувача в срок от 14 дни продажната цена с безкасов превод по сметката, определена от купувача.

6.8.Ако заедно със стоката на купувача е предоставен подарък, договорът за подарък е сключен с клауза за освобождаване, според която ако се стигне до отказ от страна на купувача от договора за покупка, то договорът за подарък губи валидност и купувачът е задължен заедно със стоката да върне на продавача и предоставения подарък.

6.9.При плащания с карта, средствата ще бъдат връщани по сметката, асоциирана към картата. 

7. Транспорт и доставка на стока

7.1.В случай че начинът на транспорт е договорен въз основа на специално изискване от купувача, купувачът поема риска и евентуалните допълнителни разходи, свързани с този начин на транспорт.

7.2.Ако продавачът, съгласно договора за покупка, е задължен да достави стоката на място, определено от купувача в поръчката, купувачът е задължен да приеме стоката при доставянето ѝ.

7.3.В случай че по причини на страната на купувача е необходимо стоката да се доставя многократно или по различен от посочения в поръчката начин, купувачът е задължен да плати разходите, свързани с повторното предаване на стоката, съответно разходите, свързани с друг начин на предаване.

7.4.При приемане на стока от превозвача купувачът е задължен да провери целостта на опаковката на стоката и при установени дефекти да уведоми незабавно превозвача. В случай на нарушение на опаковката, показващо неоторизирано проникване в пратката, купувачът не е длъжен да приеме пратката от превозвача.

7.5.Следващи права и задължения на страните при транспортиране на стоката може да бъдат регулирани с особени условия за доставка от продавача, ако такива са издадени.

8. Права от дефектно изпълнение

8.1.Правата и задълженията на договорните страни по отношение на правата от дефектно изпълнение се уреждат от съответните общовалидни юридически разпоредби (преди всичко от разпоредбите на § 1914 до 1925, § 2099 до 2117 и § 2161 до 2174 от гражданския кодекс), а именно:

 • 1922

Ако приобретателят основателно предяви оплакване към отчуждителя за дефект, срокът за рекламация за дефект не тече през времето, през което приобретателят не може да използва вещта с дефект.

 • 1924

За когото възникне право от дефектно изпълнение, той получава и право на обезщетение за разноските, направени целенасочено при упражняването на това право. Ако обаче той не упражни правото си на обезщетение в едномесечен срок след изтичане на срока, в който дефектът трябва да бъде посочен, съдът не признава правото, ако отчуждителят възрази, че правото на обезщетение не е упражнено в срок.

 • 2106

Купувачът съобщава на продавача какво право е избрал при известяването на дефекта, или без ненужно забавяне след известяването на дефекта. Купувачът не може да промени направения избор без съгласието на продавача; това не важи, ако купувачът е заявил ремонт на дефект, който се окаже неотстраним. Ако продавачът не отстрани дефекта в умерен срок или съобщи на купувача, че няма да отстрани дефекта, купувачът може да изиска вместо отстраняване на дефекта умерена отстъпка от продажната цена, или може да се откаже от договора.

 • 2161
  Продавачът отговаря пред купувача, че вещта при приемане няма дефекти. Преди всичко продавачът отговоря пред купувача, че вещта
  a) отговаря на договореното описание, вид и количество, както и качество, функционалност, съвместимост, интероперабилност (оперативна съвместимост) и други договорени характеристики,
  b) е подходяща за целите, за които купувачът я желае и с които подавачът е съгласен, и
  c) се доставя с договорените принадлежности и инструкции за употреба, включително ръководство за монтаж или инсталиране.
  Продавачът отговаря пред купувача, че освен договорените характеристики
  a) вещта е подходяща за целта, за която вещта от този вид обикновено се използва, и с оглед на правата на трети лица, юридическите разпоредби, техническите стандарти или кодексите на поведение в дадената сфера, ако не съществуват технически стандарти,
  b) вещта в количеството, качеството и други характеристики, включително продължителност на експлоатационен живот, функционалност, съвместимост и безопасност, отговаря на обичайните характеристики на вещите от същия вид, които купувачът може разумно да очаква, и с оглед на публичните декларации, направени от продавача или от друго лице в същата договорна верига, по-специално реклама или обозначаване,
  c) вещта е доставена с принадлежности, включително опаковка, ръководство за монтаж и други инструкции за ползване, които купувачът може разумно да очаква, и
  d) вещта отговаря по качеството или изпълнение на мострата или шаблона, които продавачът е предоставил на купувача преди сключването на договора.
  (5) Ако в течение на една година от приемането се появи дефект, се приема, че вещта е била дефектна още при приемането ѝ, освен ако характерът на вещта или дефектът изключват това. Този период не тече през времето, през което купувачът не може да използва вещта, в случай че е основателно е предявил дефекта.
 • 2165
  (1) Купувачът може да предяви дефект, който се появил на вещта в период от две години от приемането ѝ.
 • 2167
  (1) Правото от дефектно изпълнение не принадлежи на купувача, ако сам е причинил дефекта.
  (2) Не е дефект на вещта износването ѝ, предизвикано от нейната обичайна употреба или при употребяваните вещи износване, отговарящо на размера на тяхното предходно използване.
 • 2169
  (1) Ако вещта има дефект, купувачът може да изисква неговото отстраняване. Според избора си може да изиска доставка на нова вещ без дефект или ремонт на вещта, освен ако избраният начин на отстраняване на дефекта е невъзможен или неумерено скъп в сравнение с друг; това се оценява преди всичко с оглед на значението на дефекта, стойността, която вещта би имала без дефект и на това, дали дефектът може да бъде отстранен по друг начин, без значителни затруднения за купувача.
  (2) Продавачът може да откаже да отстрани дефекта, ако това е невъзможно или неумерено скъпо, преди всичко с оглед на значението на дефекта и стойността, която би имала вещта без дефект.
 • 2171
  (1) Купувачът може да изиска умерено намаление или отказ от договора, ако
  a) продавачът е отказал да отстрани дефект или не го е отстранил в съгласие с § 2170 ал. 1 и 2,
  b) дефектът се прояви повторно,
  c) дефектът е съществено нарушение на договора, или
  d) от декларацията на продавача или от обстоятелствата е ясно, че дефектът няма да бъде отстранен в умерен период или без значителни затруднения за купувача.
  (2) Умереното намаление се определя като разлика между стойността на вещта без дефект и дефектната вещ, която купувачът е получил.
 • 2172
  Дефектът може да бъде рекламиран при продавача, от който вещта и била купена. Ако обаче за ремонт е определено друго лице, което е на място при продавача, или на място по-близко до купувача, купувачът рекламира дефекта при този, който е определен за извършване на ремонта.

8.2.Продавачът отговаря пред купувача, че стоката при приемане няма дефект. Преди всичко продавачът отговаря пред купувача, че във времето, в което купувачът е получил стоката:

8.2.1.стоката има характеристиките, които страните са договорили, а ако липсва договореност, то тя има такива характеристики, каквито продавачът или производителят е описал или купувачът е очаквал с оглед на характера на стоката и въз основа на рекламите, осъществени от тях.

8.2.2.стоката е подходяща за целите, които за нейното използване продавачът посочва или за които стока от този вид обикновено се използва,

8.2.3.стоката отговоря по качество и изпълнение на договорната мостра или модел, ако качеството или изпълнението са определени според договорна мостра или модел,

8.2.4.стоката е в съответното количество, цвят и големина и

8.2.5.стоката отговаря на изискванията на юридическите разпоредби.

8.3.Разпоредбите, изложени в  чл. 8.2. на търговските условия не се използват за стока, продавана на по-ниска цена заради дефект, заради който е договорена по-ниска цена, за дефект на стоката, причинен от купувача, за износване на стоката, причинено от нейната обичайна употреба, при употребяваните стоки за дефект, отговарящ на мярката на употреба или износване, какъвто стоката е имала при приемането ѝ от купувача, или това произтича от характера на стоката.

8.4.Ако дефектът се прояви в течение на дванайсет месеца от приемането се смята, че стоката е била дефектна още при приемането. След изтичането на 12-месечния срок, клиентът трябва да докаже твърдението си, че дефектът е съществувал още по времето на приемане. Купувачът е в право да упражни право от дефект, които се прояви при потребителската стока, в срок от двайсет и четири месеца от получаването. Подаръкът, предоставен от продавача за покупка, не се покрива от гаранцията или отговорността на продавача за дефекти.

8.5.Правата от дефектно изпълнение упражнява купувачът при продавача на адреса на работните му помещения Инаут Трейд ООД / Pactic / Frogman - 4116C, бул. Липник 106, 7000 Русе, България. За момент на предявяване на рекламацията се смята моментът, в който потребителят в едностранното си правно поведение и изразил волята си да упражни правата от дефектно изпълнение, тоест когато за първи път е съобщил на предприемача, че вещта е дефектна и какви права изисква. За рекламация на дефекти по стоката купувачът може да използва примерен формуляр, предлаган от продавача, който е приложение към търговските условия.

8.6.Следващи права и задължения на страните, свързани с отговорностите на продавача за дефекти може да регулира редът за рекламации на продавача.

9. Следващи права и задължения на договорните страни

9.1.Купувачът придобива собственост на стоката със заплащане на цялата продажна цена на стоката.

9.2.В отношенията си с купувача продавачът не е обвързан с никакви кодекси на поведение по смисъла на § 1826 ал. 1 буква. e) от гражданския кодекс.

9.3.Извънсъдебно уреждане на оплаквания на потребителите продавачът осигурява посредством електронния си адрес info@zoot.bg. Информация за уреждането на оплакването на купувача продавачът изпраща на изпраща на електронния адрес на купувача.

9.4.Продавачът е упълномощен да продава стоки въз основа на предприемаческо право. Контрол на предприемаческата дейност упражнява в рамките на дейността си съответното предприемаческо учреждение. Надзор в областта на защитата на личните данни извършва Управлението за защита на личните данни. Чешката търговска инспекция изпълнява в ограничен обхват освен другото и надзор на спазването на закон № 634/1992 от Код., за защита на потребителите, по смисъла на по-късните правилници.

9.5.С настоящото купувачът приема върху себе си опасността от промяна на обстоятелствата по смисъла на § 1765 ал. 2 от гражданския кодекс и няма право да претендира за подновяване на преговорите за договора за покупка.

10. Защита на личните данни

10.1. Защитата на личните данни на купувача, който е физическо лице, е предоставяна в съгласие с Регламента на Европейския съюз и Съвета (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 г. за защита на личните данни на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на директива 95/46/ЕО (общо разпореждане за защита на личните данни GDPR).

10.2. Купувачът взема предвид, че продавачът (i) по причина за изпълнение на сключения договор за покупка с купувача (евентуално също заради действия по неговото сключване и/или промяна) и/или (ii) за целите на воденето на потребителски профил въз основа но споразумение с купувача, ще обработва следните лични данни на купувача: име и фамилия, адрес на местопребиваване, идентификационен номер, данъчен идентификационен номер, адрес на електронната поща, телефонен номер, евентуално следваща допълваща информация като адрес на доставка, номер на апартамент, етаж на апартамента. Посочените лични данни продавачът ще обработва като администратор и лице, превозващо стоки като обработващ лични данни. Личните данни ще бъдат обработвани преди всичко под форма на тяхното събиране, запазване върху носители на информация, оформяне или променяне, търсене, използване, предаване на превозвач и евентуално също на други лица (ако купувачът се съгласи с това), съхранение, сортиране или комбиниране, блокиране и ликвидиране. Тези лични данни ще бъдат обработвани за срока на изпълнение на договора за покупка и след изпълнението му до изтичане на давностния срок (т.е. по правило за период от три години от изпълнението на договора за покупка), или за срока на потребителския акаунт на купувача (т.е. до момента на закриването му от купувача).

10.3. Принципите на защита на личните данни са изложени тук.

10.4. Купувачът взема предвид, че е задължен (при регистрация в потребителския си профил, при поръчка, извършена чрез потребителския му профил, при поръчка, извършена чрез уеб портала на магазина) да посочва личните си данни правилно и вярно и че е задължен без излишно отлагане да информира продавача за промени в личните си данни.

10.5. Продавачът може да повери на трето лице, в качеството му на обработващ, обработването на личните данни на купувача. Освен на лицата, превозващи стоки, без предварителното съгласие на купувача, продавачът няма да предава лични данни на трети лица.

10.6. Личните данни ще бъдат обработвани в електронен вид по автоматизиран начин или в печатан вид по неавтоматизиран начин.

10.7. Купувачът потвърждава, че предоставените лични данни са точни и че е информиран за факта, че тава са доброволно предоставени лични данни.

10.8. При създаването на поръчка купувачът може да даде също съгласие с обработката на лични данни за маркетингови цели, като това става предимно в рамките на изпращането на търговски съобщения и други маркетингови акции на продавача. Съгласието ще се отнася до лични данни в следния обем: име и фамилия, адрес на електронната поща, телефонен номер. Личните данни на купувача за маркетингови цели ще се обработват до момента на изтегляне на съгласието на купувача, но не по-дълго от период от пет години, освен ако междувременно съгласието бъде обновено. Личните данни ще бъдат обработвани предимно под формата на тяхното събиране, запазване върху носители на информация, даване на разположение, оформяне или променяне, търсене, използване, предаване (ако купувачът се съгласи с това), съхранение, сортиране или комбиниране, блокиране и ликвидиране.

Съгласието с обработката на лични данни за маркетингови цели не е условие, което само по себе си би направило невъзможно сключването на договор за покупка.

10.9. Продавачът обръща внимание на купувача, че данни на купувача може да бъдат изложени в регистъра, създаден по смисъла на § 20z от закон № 634/1992 от Код., за защита на потребителите, във валидното му звучене (нататък само „закон за защита на потребителите“).

11. Изпращане на търговски съобщения и запазване на бисквитки (cookies)

11.1.Купувачът взема предвид, че продавачът може да изпраща на неговия електронен адрес информации, свързани със стока, услуги или предприятието на продавача под формата на търговски съобщения. Изпращането на търговски съобщения купувачът може да откаже по всяко време в своя потребителски профил или посредством линка, посочен в края на всяко търговско съобщение.

11.2. Купувачът взема предвид, че продавачът използва на своите уеб страници файлове бисквитки. Обработването и използването на бисквитки се ръководи от самостоятелни принципи, които са изложени  тук.

 

12. Предаване

12.1. На купувача може да бъде доставяно на имейл адреса на купувача.

13. Извънсъдебно решаване на потребителски спорове

13.1.С настоящото продавачът информира купувача, че по смисъла на закона за защита на потребителите, купувачът има право на извънсъдебно решаване на споровете по договорите за покупка, сключени с продавача. Предпоставка за упражняване на правото на купувача за извънсъдебно решение на спора са предишни неуспешни преки преговори с продавача. 

13.2.В случай че купувачът желае да използва правото си на извънсъдебно решаване на спор по договор за покупка съгласно чл. 13.1. на търговските условия, може да се обърне с иск за започване на извънсъдебно решаване на потребителски спор към Чешката търговска инспекция, която е по смисъла на закона за защита на потребителите съответен субект за извънсъдебни решения на потребителски спорове в случай на договори за покупка, сключени между продавач и купувач. Повече информация може да се намери на интернет страниците на Чешката търговска инспекция на URL адреса http://www.coi.cz/.

13.3.Купувачът може да подаде иск за започване на извънсъдебно решаване на потребителски спор писмено или устно в деловодството или електронно посредством онлайн формуляра, изнесен на интернет страниците на Чешката търговска инспекция (формулярът е достъпен на URL адреса https://adr.coi.cz/cs), подписан с квалифициран електронен подпис или изпратен с посредничеството на електронната кутия за данни на купувача, който предявява иска. При условие, че искът е потвърден в срок от 10 дни, евентуално допълнен по един от начините, посочени в първото изречение, е възможно да бъде подаден с помощта на други технически средства, преди всичко посредством телефакс или публичната мрежа за данни без използването на квалифициран електронен подпис. Към иска е необходимо да се представи документ за факта, че купувачът не е успял да реши пряко спора с продавача, както и други писмени документи, излагащи твърденията на купувача, ако такива са на разположение.

14. Заключителни разпоредби

14.1.В случай че отношенията, основани на договор за покупка, съдържат международен (задграничен) елемент, то страните се договарят, че отношенията се ръководят от чешкото право. С това не се засягат правата на потребителя, произтичащи от общовалидни юридически разпоредби.

14.2.Ако някои разпоредби на тези търговски условия са недействителни или неосъществими, или са станали такива, вместо недействителната разпоредба се приема разпоредба, чийто смисъл е най-близък до недействителната разпоредба. С недействителността или неосъществимостта на една разпоредба не е засегната валидността на останалите разпоредби.

14.3.Договорът за покупка, включително търговските условия е архивиран от продавача в електронен вид и не е достъпен.

14.4.Приложение към търговските условия е примерен формуляр за отказ от договор за покупка.

14.5.Данни за контакт с продавача: адрес за приемане ZOOT U Sanitasu 2246 251 01 Říčany – Czech Republic; адрес на електронната поща info@zoot.bg; телефон +35924928592.

Прага, 1.3.2023 г.

Търговски условия, валидни от 1.3.2023

Нагоре